Ban kiểm soát | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN

Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty có 03 thành viên, gồm các Ông/Bà sau đây:

Ông TRẦN VĂN HƯNG: Trưởng ban kiểm soát

Ông NGHIÊM QUANG VINH: Thành viên ban kiểm soát

Bà LÊ TRANG LINH: Thành viên ban kiểm soát

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: