Khối phòng ban | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN

Khối phòng ban

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN

         (Ban hành kèm theo Quyết định số  60/QĐ-TASECO ngày 16  tháng 12  năm 2016 

của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco Sài Gòn)

 

1. Phòng hành chính – tổng hợp

1.1 Chức năng:

- Công tác tổ chức, công tác nhân sự.

- Công tác lao động, tiền lương, chế độ chính sách của người lao động;

-  Công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy;

- Công tác quản lý trang thiết bị thi công, cơ giới;

- Công tác kiểm tra, pháp chế;

- Công tác tuyên truyền, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, phúc lợi;

- Công tác văn thư, lưu trữ; công tác lễ tân, văn phòng công ty; công tác lập dự toán;công tác quản lý hợp đồng kinh tế;

- Công tác đấu thầu; công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện các công tác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

1.2 Nhiệm vụ:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Phòng mình và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của các Phòng, bộ phận, đơn vị trực thuộc của Công ty trình Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Thực hiện chế độ thông tin trong nội bộ Công ty: thông báo, truyền đạt các Chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đến các Phòng, bộ phận, đơn vị trực thuộc; giúp Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về công tác thông tin, liên lạc với các cơ quan, các đơn vị có liên quan.

- Theo dõi và đôn đốc các Phòng, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc giao theo các Nghị quyết, Chỉ thị, hoặc kết luận giao ban của Công ty.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, bảo quản công văn, hồ sơ tài liệu, con dấu của Công ty theo quy định của Nhà nước và quy định của Công ty.

- Xây dựng các quy định nội bộ, các thủ tục hành chính, và hướng dẫn thực hiện các quy định, thủ tục hành chính phục vụ hoạt động của Công ty và cán bộ nhân viên Công ty; xây dựng, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện các quy định về thể thức, trình bày văn bản, công văn, tài liệu của công ty.

- Thực hiện công việc lễ tân, khánh tiết, đón tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc tại Công ty.

- Hướng dẫn, và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tại các đơn vị thành viên.

- Thực hiện các công việc hành chính khác do Tổng Giám đốc giao.

- Xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, các quy định nội bộ quản lý nhân sự, và các quy định về chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các công cụ quản lý người lao động nhằm nâng cao kỷ luật, tính chuyên nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

- Tham mưu áp dụng các biện pháp động viên, khuyến khích người lao động.

- Thực hiện trách nhiệm về BHXH, BHYT, BHTN, các chính sách xã hội khác... liên quan đến người lao động và giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT cho người lao động, thực hiện các thủ tục để người lao động được giải quyết chế độ BHTN.

- Xử lý các vấn đề về quan hệ lao động và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

2. Phòng kinh doanh, trung tâm kinh doanh

2.1 Chức năng:

- Công tác marketing của Công ty;

-Công tác thống kê tổng hợp kinh doanh;

-Thực hiện các công tác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc

2.2 Nhiệm vụ:

- Lên kế hoạch các hoạt động tiếp thị, chương trình quảng cáo nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu Công ty;

- Thu thập, xác định nhu cầu khách hàng, khả năng khách hàng;

- Lập kế hoạch tổ chức các sự kiện (họp báo, hội thảo, soạn thông cáo báo chí, cung cấp thông tin ra bên ngoài). Xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ bên ngoài phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Đánh giá kết quả, phản ứng của khách hàng đối với các dịch vụ của Công ty;

- Cập nhật, đưa ra những phản hồi của thị trường và thông tin đối thủ cạnh tranh, đề xuất biện pháp phản ứng;

- Đề xuất thực hiện các hoạt động quảng cáo, tài trợ…

3. Phòng Tài chính – Kế toán

3.1 Chức năng:

- Công tác tài chính; công tác kế toán; công tác quản lý tài sản; công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

- Kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty; quản lý vốn tải sản của Công ty; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

3.2 Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch thu, chi tài chính hằng năm của Công ty. Tham mưu cho Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phe duyệt để làm cơ sở thực hiện;

-Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Công ty;

-Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế,kiểm toán,thanh tra tài chính và các tổ chức tài chính có liên quan

-Phân tích tình hình tải chính, cân đối nguồn vốn, công nợ…trong Công ty và báo cáo định kì hoạt động đột xuất theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.

-Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ thời gian quy định;

-Thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho người lao động theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty;

-Thực hiện lập hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

-Là đầu mối phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ trong việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán…tài sản Công ty.

- Kê khai, trích nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước; quyết toán thuế với cơ quan nhà nước theo quy định

-Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, theo dõi đối chiếu công nợ

-Thực hiện nhiệm vu khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: