Hội đồng quản trị | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN

Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty có 03 Thành viên, gồm các Ông, Bà:

1.Ông Lê Anh Quốc: Chủ tịch HĐQT

2.Ông Phạm Xuân Tiến: Thànhviên HĐQT

3.Bà Hoàng Thị Sáng: Thànhviên HĐQT

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: